ថ្ងៃទី១៥ កក្កដា ជាថ្ងៃផុតកំណត់​​​ នៃការបង់ពន្ឋយានយន្តហើយ!

ថ្ងៃទី១៥ កក្កដា ជាថ្ងៃផុតកំណត់ នៃការបង់ពន្ឋយានយន្តហើយ!.

2012-07-05-15-08-58

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s