ឃាត់ខ្លួន ​យុវជន​ម្នាក់​បបួល​ក្មេង​ស្រី​ អាយុ​១៣​ឆ្នាំទៅ​ រំលោភ​នៅ​ខ្ទម​ចាំចម្ការ​

ឃាត់ខ្លួន យុវជនម្នាក់បបួលក្មេងស្រី អាយុ១៣ឆ្នាំទៅ រំលោភនៅខ្ទមចាំចម្ការ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s