ពន្ធនាគារ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ប្រឈមនឹង​កំណើន​ ខ្លាំង​នៃ​អ្នកទោស​

ពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ប្រឈមនឹងកំណើន ខ្លាំងនៃអ្នកទោស.

ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានឃុំឃាំងអ្នកទោសច្រើនលើសចំណុះ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s