ចន្លោះ​គ្នា​ជិត​១​ម៉ោង គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​២​ករណី បណ្តាល​ឱ្យ​ស្លាប់​ម្នាក់​ និង​របួស​ធ្ងន់​-ស្រាល​៤៥​នាក់​

ចន្លោះគ្នាជិត១ម៉ោង គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍២ករណី បណ្តាលឱ្យស្លាប់ម្នាក់ និងរបួសធ្ងន់-ស្រាល៤៥នាក់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s