ប្រពន្ធ​កាប់​1​កាំបិត​ស្ទើរ​ ស្លាប់​ដោយ​សារ​តែ​ ភ្លើង​ប្រចណ្ឌ​ស្មាន​ថា​ប្តី​ ទំនាក់​ទំនង​ស្រី​ញី​

ប្រពន្ធកាប់1កាំបិតស្ទើរ ស្លាប់ដោយសារតែ ភ្លើងប្រចណ្ឌស្មានថាប្តី ទំនាក់ទំនងស្រីញី.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s