អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តរកឃើញខោនិង អាវ​ទ្រនាប់ អាយុកាល ៦០០ ឆ្នាំ

អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តរកឃើញខោនិង អាវ​ទ្រនាប់ អាយុកាល ៦០០ ឆ្នាំ.

alt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s