សុំម្ចាស់ផ្ទះគេដេក នឹកឃើញចង់ រួមភេទ ម្ចាស់ផ្ទះមិនឱ្យ ចាក់សម្លាប់ ទាំងមីងទាំង ក្មួយ

សុំម្ចាស់ផ្ទះគេដេក នឹកឃើញចង់ រួមភេទ ម្ចាស់ផ្ទះមិនឱ្យ ចាក់សម្លាប់ ទាំងមីងទាំង ក្មួយ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s