រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ​នៃ​យុទ្ធនា​ឃោសនា​រក​សំឡេង​ឆ្នោត​នៅ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​ដោយ​រលូន

រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ​នៃ​យុទ្ធនា​ឃោសនា​រក​សំឡេង​ឆ្នោត​នៅ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​ដោយ​រលូន.

National election photo 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s