អ្នក​ស្លាប់​ក្នុង​កុប​កម្ម​នៅ​តំបន់​ស៊ីន​ជាំ​ង​កើនឡើង​ដល់​៣៥​នាក់​ហើយ

អ្នក​ស្លាប់​ក្នុង​កុប​កម្ម​នៅ​តំបន់​ស៊ីន​ជាំ​ង​កើនឡើង​ដល់​៣៥​នាក់​ហើយ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s