ឃា​ត់ខ្លួ​ន​ជ​ន​ជា​តិ​ប​រ​ទេ​ស​ម្នា​ក់ ពា​ក់​ព័​ន្ធ​ទៅ​នឹ​ង​ក​រ​ណី​ទិ​ញ​ពេ​ស្យាចា​រ​កុ​មា​រ​ថ​ត​រូ​ប និ​ង​សម្ភា​រៈ​អា​ស​អា​ភា​ស និ​ងរួ​ម​ភេ​ទ​ជា​មួ​យ​ក្មេង​ប្រុ​ស ក្រោម​អា​យុ​១​៥ឆ្នាំ

ឃា​ត់ខ្លួ​ន​ជ​ន​ជា​តិ​ប​រ​ទេ​ស​ម្នា​ក់ ពា​ក់​ព័​ន្ធ​ទៅ​នឹ​ង​ក​រ​ណី​ទិ​ញ​ពេ​ស្យាចា​រ​កុ​មា​រ​ថ​ត​រូ​ប និ​ង​សម្ភា​រៈ​អា​ស​អា​ភា​ស និ​ងរួ​ម​ភេ​ទ​ជា​មួ​យ​ក្មេង​ប្រុ​ស ក្រោម​អា​យុ​១​៥ឆ្នាំ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s