បើក​រ៉ឺម៉ក​ម៉ូតូ​ដឹក​ឥវ៉ាន់​សំពីងសំពោង​ត្រូវ​រថយន្ត​កៀរ​ ដួល​បោក​ក្បាល​នឹង​ថ្នល់​ស្លាប់

បើក​រ៉ឺម៉ក​ម៉ូតូ​ដឹក​ឥវ៉ាន់​សំពីងសំពោង​ត្រូវ​រថយន្ត​កៀរ​ ដួល​បោក​ក្បាល​នឹង​ថ្នល់​ស្លាប់.

traffic accident in Cambodia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s