ផឹកស៊ីនិយាយ ឌឺដងវាយ១ដៃ ជនសង្ស័យខឹង ទាញកាំបិត ប៉័ងតោ កាប់ឡើងសុះសាច់

ផឹកស៊ីនិយាយ ឌឺដងវាយ១ដៃ ជនសង្ស័យខឹង ទាញកាំបិត ប៉័ងតោ កាប់ឡើងសុះសាច់.

Photo by DAP-NEWS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s