ការ​បញ្ចូល​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ​ជា​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​ ពិភពលោក​នឹង​រំលឹក​ខួប​លើក​៥ឆ្នាំ​ដែល​មាន​មនុស្ស​ ចូល​រួម​ប្រមាណ​ជាង​១​ម៉ឺននាក់

ការ​បញ្ចូល​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ​ជា​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​ ពិភពលោក​នឹង​រំលឹក​ខួប​លើក​៥ឆ្នាំ​ដែល​មាន​មនុស្ស​ ចូល​រួម​ប្រមាណ​ជាង​១​ម៉ឺននាក់.

www.angkortoday.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s