ចាក​ចេញ​ពី​ស្រុក​បាន​បី​ថ្ងៃ​មក​ភ្នំពេញ​ត​ភ្លើង​ភ្លាត់ស្នៀត​ឆក់​ស្លាប់

ចាក​ចេញ​ពី​ស្រុក​បាន​បី​ថ្ងៃ​មក​ភ្នំពេញ​ត​ភ្លើង​ភ្លាត់ស្នៀត​ឆក់​ស្លាប់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s