ជន​កំហូច​ដើរ​បើក​សាលា​ឯកជន​បោកប្រាស់​យក​លុយ​សិស្ស​ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ក្របួច​បាន​ហើយ

ជន​កំហូច​ដើរ​បើក​សាលា​ឯកជន​បោកប្រាស់​យក​លុយ​សិស្ស​ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ក្របួច​បាន​ហើយ.

cheater

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s