តើ​លោក​សម រង្ស៊ី ចង់​ដឹក​នាំ​បក្ស​តាម​របៀប​លោក​ឡេនីន ឬ​តាម​របៀប​លោក ម៉ាន់ដឺឡា?

តើ​លោក​សម រង្ស៊ី ចង់​ដឹក​នាំ​បក្ស​តាម​របៀប​លោក​ឡេនីន ឬ​តាម​របៀប​លោក ម៉ាន់ដឺឡា?.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s