បក្ស​ប្រឆាំង​ប្តឹង​រឿង​អាជ្ញាធរ​ពាក់​មួក​បក្ស​ចែក​អំណោយ

បក្ស​ប្រឆាំង​ប្តឹង​រឿង​អាជ្ញាធរ​ពាក់​មួក​បក្ស​ចែក​អំណោយ.

opposition party complained CPP in wearing CPP's cape in giving present

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s