ចោរចាក់មួយកាំបិត ប្លន់យកម៉ូតូសង់កូរ៉េ ដោយសុវត្ថិភាព ក្នុងសង្កាត់ វត្តភ្នំ

ចោរចាក់មួយកាំបិត ប្លន់យកម៉ូតូសង់កូរ៉េ ដោយសុវត្ថិភាព ក្នុងសង្កាត់ វត្តភ្នំ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s