បុគ្គលិក​ស៊ី​ដាច់​ប្រាក់​​២.០០៤,៣ដុល្លារ​ជាប់​ចោទ​ពី​បទ​រំលោភ​លើ​ទំនុក​ចិ​ត្ដ

បុគ្គលិក​ស៊ី​ដាច់​ប្រាក់​​២.០០៤,៣ដុល្លារ​ជាប់​ចោទ​ពី​បទ​រំលោភ​លើ​ទំនុក​ចិ​ត្ដ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s