ស្ត្រី​អ្នក​តវ៉ា​ពីរ​នាក់​រ​ងរបួស​ក្នុងពេល​ប៉ូលិស​ បង្ក្រាប​អំពី​ទំនាស់​ដីធ្លី

ស្ត្រី​អ្នក​តវ៉ា​ពីរ​នាក់​រ​ងរបួស​ក្នុងពេល​ប៉ូលិស​ បង្ក្រាប​អំពី​ទំនាស់​ដីធ្លី.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s