ការ​បង្ក្រាប​នៅ​តែ​មិន​បន្ធូរ​ដៃ​​​ទោះ​​​ជា​ ការ​បោះឆ្នោត​ជិត​មក​ដល់​ក្តី

ការ​បង្ក្រាប​នៅ​តែ​មិន​បន្ធូរ​ដៃ​​​ទោះ​​​ជា​ ការ​បោះឆ្នោត​ជិត​មក​ដល់​ក្តី.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s