បុរស​ម្នាក់​រំលោភ​ប្រពន្ធ​មិត្ដភក្ដិ​នៅ​បន្ទប់​ក្បែរ​គ្នា​ពេល​ប្ដី​នាង​ ផ្ញើ​ចេញ​ទៅ​ធ្វើការ​ឆ្ងាយ

បុរស​ម្នាក់​រំលោភ​ប្រពន្ធ​មិត្ដភក្ដិ​នៅ​បន្ទប់​ក្បែរ​គ្នា​ពេល​ប្ដី​នាង​ ផ្ញើ​ចេញ​ទៅ​ធ្វើការ​ឆ្ងាយ.

បុរស​រំលោភ​ប្រពន្ធ​មិត្ដភក្ដិ​

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s