ភាព​ទាល់ច្រក​នៃ​ការ​បញ្ចប់​ជម្លោះ​ព្រំដែន​កម្ពុជា-​ថៃ​នៅ​តំបន់​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ

ភាព​ទាល់ច្រក​នៃ​ការ​បញ្ចប់​ជម្លោះ​ព្រំដែន​កម្ពុជា-​ថៃ​នៅ​តំបន់​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s