មនុស្ស៩៨១ នាក់ស្លាប់ ក្នុងហេតុការណ៍ បំផ្ទុះគ្រាប់បែក នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន រយៈប្រាំមួយខែ ដើមឆ្នាំ

មនុស្ស៩៨១ នាក់ស្លាប់ ក្នុងហេតុការណ៍ បំផ្ទុះគ្រាប់បែក នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន រយៈប្រាំមួយខែ ដើមឆ្នាំ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s