គ​.​ជ​.​ប:​ច្រាន់​ចោល​ការចាប់​ខ្លួន​សកម្ម​ជន​ គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នៅ​កំពត់

គ​.​ជ​.​ប:​ច្រាន់​ចោល​ការចាប់​ខ្លួន​សកម្ម​ជន​ គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នៅ​កំពត់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s