អាម៉េរិក បញ្ជាឲ្យជម្លៀស មន្រ្តីស្ថានទូតខ្លួន ចេញពីអេហ្ស៊ីប

អាម៉េរិក បញ្ជាឲ្យជម្លៀស មន្រ្តីស្ថានទូតខ្លួន ចេញពីអេហ្ស៊ីប.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s