ឈឺចិត្ត​នឹង​លោក​ប្តី​អង្គុយ​យំ​តាម ផ្លូវ​ផ្អើល​អស់​សមត្ថកិច្ច

ឈឺចិត្ត​នឹង​លោក​ប្តី​អង្គុយ​យំ​តាម ផ្លូវ​ផ្អើល​អស់​សមត្ថកិច្ច.

១

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s