ផ្ទុះ​កំប៉ុង​ហ្គាស​បាញ់ថ្នាំ ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ទាត​ត្រូវ​កម្មករ​ម្នាក់​រងរបួស​ធ្ងន់

ផ្ទុះ​កំប៉ុង​ហ្គាស​បាញ់ថ្នាំ ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ទាត​ត្រូវ​កម្មករ​ម្នាក់​រងរបួស​ធ្ងន់.

ផ្ទុះ​កំប៉ុង​ហ្គាស​បាញ់ថ្នាំ ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ទាត​ត្រូវ​កម្មករ​ម្នាក់​រងរបួស​ធ្ងន់​

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s