ជន​ល្មោភ​កាម​ចាប់​រំលោភ​ក្មេង​ស្រី​អាយុ​៧​ឆ្នាំ​បាន​ សំរេច​សមត្ថកិច្ច​ក្របួច​ជាប់

ជន​ល្មោភ​កាម​ចាប់​រំលោភ​ក្មេង​ស្រី​អាយុ​៧​ឆ្នាំ​បាន​ សំរេច​សមត្ថកិច្ច​ក្របួច​ជាប់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s