លោក​សម រង្ស៊ី ប្រកាស​ចូល​ស្រុក​ក្នុង​ខែ​នេះ ដោយ​មិន​ខ្លាច​ពី​ការ​ចាប់​ខ្លួន

លោក​សម រង្ស៊ី ប្រកាស​ចូល​ស្រុក​ក្នុង​ខែ​នេះ ដោយ​មិន​ខ្លាច​ពី​ការ​ចាប់​ខ្លួន.

សម រង្ស៊ី

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s