មានជម្រើសពីរសម្រាប់លោក សម រង្ស៊ី វិលចូលស្រុក គឺការសុំលើកលែងទោស មានការឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ដ្រី និងត្រៀមខ្លួនចូលពន្ធនាគារ

មានជម្រើសពីរសម្រាប់លោក សម រង្ស៊ី វិលចូលស្រុក គឺការសុំលើកលែងទោស មានការឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ដ្រី និងត្រៀមខ្លួនចូលពន្ធនាគារ.

សម រង្ស៊ី

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s