ពេជ្រ សោភា ឆ្លើយតបទៅអ្នករិះគន់ ដែលថា មិនហ៊ានចេញមុខធ្វើការគាំទ្រគណបក្សណាមួយ

ពេជ្រ សោភា ឆ្លើយតបទៅអ្នករិះគន់ ដែលថា មិនហ៊ានចេញមុខធ្វើការគាំទ្រគណបក្សណាមួយ.

ពេជ្រ សោភា

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s