នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី​ថៃ​អបអរសាទរ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​លឿន​ជ្រុល​ ដូច​ដឹង​លទ្ធ​ផល​មុន

នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី​ថៃ​អបអរសាទរ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​លឿន​ជ្រុល​ ដូច​ដឹង​លទ្ធ​ផល​មុន.

នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី​ថៃ​អបអរសាទរ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​លឿន​ជ្រុល​ ដូច​ដឹង​លទ្ធ​ផល​មុន

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s