ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ប្រមាន​ សម រង្ស៊ី​​​ ​​ ឲ្យ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​​ចំពោះ​ការ​ធ្វើ​បាតុ​កម្ម

ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ប្រមាន​ សម រង្ស៊ី​​​ ​​ ឲ្យ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​​ចំពោះ​ការ​ធ្វើ​បាតុ​កម្ម.

ស ខេង

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s