គណបក្ស​​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ បង្អាក់​ការប្រកាស​​ លទ្ធផល​ផ្លូវការ​របស់ ​គ.ជ.ប

គណបក្ស​​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ បង្អាក់​ការប្រកាស​​ លទ្ធផល​ផ្លូវការ​របស់ ​គ.ជ.ប.

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពាក្យប្តឹង

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s