វត្តភ្នំ ក្លាយ​ជា រាត្រីញ៉ាក់សាច់ របស់​ជន សង្គម​ងងឹត ចាំ​ធ្វើ​សកម្មភាព លួច ឆក់ ប្លន់

វត្តភ្នំ ក្លាយ​ជា រាត្រីញ៉ាក់សាច់ របស់​ជន សង្គម​ងងឹត ចាំ​ធ្វើ​សកម្មភាព លួច ឆក់ ប្លន់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s