សម រង្ស៊ី​ថា​បាតុកម្ម​នឹង​កើត​មុន​ការ​ប្រកាស​លទ្ធផល​ផ្លូវ​ការ តែ​ផៃ ស៊ីផាន ប្រតិកម្ម

សម រង្ស៊ី​ថា​បាតុកម្ម​នឹង​កើត​មុន​ការ​ប្រកាស​លទ្ធផល​ផ្លូវ​ការ តែ​ផៃ ស៊ីផាន ប្រតិកម្ម.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s