គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ ដាក់ពាក្យសារជា​ថ្មី​សុំ​ធ្វើ​មហាបាតុកម្ម​អ​ហិង្សា នៅ​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ ទៅសាលា​ក្រុង

គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ ដាក់ពាក្យសារជា​ថ្មី​សុំ​ធ្វើ​មហាបាតុកម្ម​អ​ហិង្សា នៅ​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ ទៅសាលា​ក្រុង.

គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ ដាក់ពាក្យសារជា​ថ្មី​សុំ​ធ្វើ​មហាបាតុកម្ម​អ​ហិង្សា នៅ​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ ទៅសាលា​ក្រុង

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s