នី​ហ្សេ​រី​យ៉ា​បាន​ឧបត្ថម​ប្រាក់ 64,000 ផោន​ដើម្បី​វះកាត់​ទារិកា​ជាប់​គ្នា​ក្នុង​ប្រទេ​សឥណ្ឌា​

នី​ហ្សេ​រី​យ៉ា​បាន​ឧបត្ថម​ប្រាក់ 64,000 ផោន​ដើម្បី​វះកាត់​ទារិកា​ជាប់​គ្នា​ក្នុង​ប្រទេ​សឥណ្ឌា​.

Hussaina and Hassana Badaru

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s