លោក សម រង្ស៊ី អាន​ខ្លឹមសារ​បួងសួង​សុំ​សន្តិភាព និង​បង្កើត​គណៈកម្មការ​ចម្រុះ

លោក សម រង្ស៊ី អាន​ខ្លឹមសារ​បួងសួង​សុំ​សន្តិភាព និង​បង្កើត​គណៈកម្មការ​ចម្រុះ.

សម រង្ស៊ី

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s