សមត្ថ​កិច្ច​បាញ់ គ្រាប់ផ្សែង បំបែក​ហ្វូងបាតុករ នៅមុខវត្ត ឧណ្ណាលោម

សមត្ថ​កិច្ច​បាញ់ គ្រាប់ផ្សែង បំបែក​ហ្វូងបាតុករ នៅមុខវត្ត ឧណ្ណាលោម.

បាតុករ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s