ទឹកជំនន់ កំពុង​វាយប្រហារ ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ យ៉ាង​ខ្លាំង ប្រជាពលរដ្ឋ រាប់ពាន់គ្រួសារ រងផលប៉ះពាល់

ទឹកជំនន់ កំពុង​វាយប្រហារ ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ យ៉ាង​ខ្លាំង ប្រជាពលរដ្ឋ រាប់ពាន់គ្រួសារ រងផលប៉ះពាល់.

ទឹកជំនន់ កំពុង​វាយប្រហារទឹកជំនន់ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s