ក្រមុំ​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ភាព​បរិសុទ្ធ ដោយ​ដោះអាវ ចំណែក​បុរស ត្រូវ​នោម​ឱ្យបាន​ខ្ពស់​

ក្រមុំ​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ភាព​បរិសុទ្ធ ដោយ​ដោះអាវ ចំណែក​បុរស ត្រូវ​នោម​ឱ្យបាន​ខ្ពស់​.

Zulu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s