អ្នក​វិភាគ៖ រដ្ឋាភិបាល​លោក ហ៊ុន សែន ដើរ​ដល់​ផ្លូវ​ទាល់​ច្រក​ហើយ

អ្នក​វិភាគ៖ រដ្ឋាភិបាល​លោក ហ៊ុន សែន ដើរ​ដល់​ផ្លូវ​ទាល់​ច្រក​ហើយ.

ហ៊ុន សែន

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s