ដើមឈើ​ទាល​បី​ដើម​ក្នុង​វត្ត​ត្រូវ​កាប់​បំផ្លាញ ​ដោយ​សារ​ហុងស៊ុយ

ដើមឈើ​ទាល​បី​ដើម​ក្នុង​វត្ត​ត្រូវ​កាប់​បំផ្លាញ ​ដោយ​សារ​ហុងស៊ុយ.

កាប់​បំផ្លាញ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s