នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​និយាយ​ថា មនុស្ស​ចម្លែក​អាច​នឹង បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​៤០​ឆ្នាំ​ទៀត

នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​និយាយ​ថា មនុស្ស​ចម្លែក​អាច​នឹង បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​៤០​ឆ្នាំ​ទៀត.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s