សមាគម​គ្រូ​បង្រៀន​សាទរ​ក្រសួងអប់រំ បញ្ចូល​ភាសា​អង់​គ្លេស​ក្នុង​កម្ម​វិធី​សិក្សា​ថ្នាក់​បឋម

សមាគម​គ្រូ​បង្រៀន​សាទរ​ក្រសួងអប់រំ បញ្ចូល​ភាសា​អង់​គ្លេស​ក្នុង​កម្ម​វិធី​សិក្សា​ថ្នាក់​បឋម.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s